CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících

<Zpět

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících  

vedoucí: doc. PhDr. Veronika Broulíková
pedagogové: Václav Gottwald - tlumočník do znakové řeči
  Mgr. et BcA. Radka Kulichová
  MgA. Adéla Kratochvílová, Ph. D.
  prof. Mgr. Zoja MIKOTOVÁ

 

Výchovná dramatika Neslyšících se zaměřením na pohybové výchovné disciplíny (VDN) je tříleté bakalářské studium s možností navazujícího magisterského studia v denní i kombinované formě, které je koncipováno jako umělecko pedagogický obor.                 Ateliér VDN byl založen v roce 1992 .

 Všichni studující absolvují v průběhu studia předměty, které rozvíjejí jejich pohybové schopnosti a rozšiřují pohybové dovednosti - k tomu přispívají předměty jako základní pohybová průprava, akrobacie, moderní a klasický tanec, step, žonglování, práce s náčiním.

Základní složkou studijního plánu je předmět „pohybové divadlo". Zde se studenti seznámí s pantomimou, snaží se proniknout do tajů divadelní tvorby, která využívá prvků  totální komunikace. Důraz je kladen na individuální pohybovou a výtvarnou kreativitu studentů . Doplňující předměty jsou  výtvarné techniky, kurz práce s maskou a loutkou a kurz líčení. Všechny získané dovednosti a znalosti uplatní studenti  v pedagogické praxi při konkrétní a cílené práci s dětmi a mládeží. Divadelní praxi získají formou představení pro veřejnost v Divadelním studiu Marta a v jiných divadlech v rámci výměnných stáží a účastí na festivalech.

Na pomezí praxe a teorie se pohybuje psychologie sebepoznání, relaxační techniky a logopedie. Ke studiu patří i zdokonalování se v českém znakovém jazyce, studium cizích jazyků a práce s médii. Z oblasti teorie získávají studenti znalosti v předmětech: dějiny kultury,  dějiny pohybového divadla, historie péče o Neslyšící, zdravověda, základy školní hygieny, speciální pedagogika, surdopedie, pedagogická a vývojová psychologie.

Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do českého znakového jazyka. Studenti mají k dispozici i písemný záznam teoretických přednášek a průběžné individuální konzultace k daným předmětům.  Tlumočník do českého znakového jazyka je přítomen i na všech akcích, které škola pořádá. Přestože neslyšící studenti mají vlastní studijní program, žijí, studují a pracují v jedné budově společně se slyšícími studenty všech studijních oborů JAMU. Mají tak možnost využívat bohatě strukturovaný program divadelní fakulty.

Nedílnou součástí nabídky ateliéru VDN je soustavná inovace a aktualizace oborových předmětů. Týká se to především historie a nových trendů ve vzdělávání neslyšících dětí, mládeže a dospělých. Do výuky se zapojují neslyšící absolventi oboru, ale i neslyšící absolventi FF UK v Praze, kteří vyučují komplexně český znakový jazyk.

Ateliér VDN dále nabízí studentům v rámci projektových aktivit ojedinělé a atraktivní kurzy se zahraničními osobnostmi. Jsou to především profesionální umělci a experti světové úrovně, kteří mohou obohatit a doplnit stávající studijní program v oblasti pohybového a vizuálního divadla, pantomimy, cirkusové pedagogiky, dále pak v oblasti uměleckého jevištního znakového projevu a například také mezinárodního znakového systému.

Ateliér VDN aktivně spolupracuje se všemi institucemi, které nabízejí možnost uplatnění absolventům oboru. Jsou to především školy pro sluchově postižené děti a mládež, divadla a další společenské a vzdělávací instituce nejen pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

Multimediální překladový terminologický slovník čeština - český znakový jazyk pro obor dramatická výchova

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících se podílel za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na realizaci projektu "Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU". Významným výstupem tohoto projektu je Systematizace terminologie dramatické výchovy v českém znakovém jazyce v podobě multimediálního překladového terminologického slovníku. Slovník můžete spustit kliknutím na výše uvedený odkaz.

Ateliér VDN byl partnerem v projektu 6. Medzinárodný festival kultúry sv. Františka Saleského v Nitre podpořeným Mezinárodním višegrádským fondem. Více informací o projektu zde.

Ateliér VDN se jako spolupracující instituce podílel na realizaci projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0037, podpořeného státním rozpočtem ČR a Evropskými sociálními fondy. Projekt byl řešen na Fakultě sportovních studií MU a hlavními výstupy jsou zrealizované pohybové semináře a stáže, mezinárodní konference APA 2013 a monografie, na níž se autorsky podíleli také akademici z Ateliéru VDN. 

Odkaz: www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity