CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - International Relations - Erasmus - Student - Studijní pobyt

<Zpět

Studijní pobyt  

Studijní pobyty v rámci programu Erasmus se realizují na partnerských školách DIFA JAMU (sekce ERASMUS => seznam partnerských škol) a jejich délka je 3 - 12 měsíců. Studium na zahraniční škole je plnohodnotnou součástí studia na DIFA JAMU a veškeré předměty studované v zahraničí musí být studentovi po návratu plně uznány. Více informací o podmínkách pro vysílané studenty a podmínkách studijního pobytu se dozvíte zde.

Jak postupovat v případě, že můj studijní pobyt byl DIFA JAMU schválen?

V případě, že váš erasmovský studijní pobyt byl schválen, o této skutečnosti budete informováni e-mailem, kde bude zároveň uvedena instituce, kam vás fakulta vysílá a předpokládaný počet měsíců, během kterých máte nárok na stipendium. Delší zahraniční stáže jsou v tuto chvíli možné ale pouze za předpokladu, že budete tzv. Erasmus Zero Grant Student, tj. zachovaný status Erasmus studenta avšak bez nároku na další erasmovské stipendium. Více informací o celkové přesné výši stipendia Vám budou poskytnuty během května/června, kdy jsou známy výsledky žádosti JAMU o erasmovský grant na následující akademický rok.

POSTUP JE NYNÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

 1. Zahraniční oddělení (ZO) DIFA JAMU bude informovat vybrané zahraniční školy o vaší nominaci.
 2. Vy sami zašlete na zahraniční školu veškeré poklady, které škola k přihlášce vyžaduje. Aktuální informace by měla mít zahraniční škola uveřejněny na svém webu. Obvykle na školu zasíláte:
  • Erasmus formulář přihlášky (Erasmus Application Form) pouze v případě, že má zahraniční škola formulář vlastní. V opačném případě zašlete rovnou Learning Agreement for Studies, viz. níže.
  • motivační dopis
  • CV
  • portfolio prací 
  • Transcript of Records (výjezd známek ze ISu v anglické verzi, případně kopie diplomů z předcházejícího studia) 
 3. Zahraniční škola by Vám měla zaslat vyjádření o přijetí/nepřijetí (termíny pro zaslání vyjádření má každá škola stanoveny jinak, v některých případech tak může být až v červnu). V případě přijetí Vám musí zahraniční škola zaslat akceptační dopis obsahující přesná data stáže a potvrzenou studijní smlouvu (learning agreement).
 4. Doručení originálů akceptačního dopisu obsahující přesná data stáže a potvrzenou studijní smlouvu na ZO DIFA JAMU.
 5. OLS – splnění online jazykového testu
 6. Žádost o ISP (Individuální studijní plán). Podává se na studijní oddělení DIFA JAMU. Bez ISP nelze zahraniční stáž realizovat!
 7. Sepsání finanční dohody na zahraničním oddělení rektorátu JAMU (Ing. Barbara Dostálová – kontakty: tel: 542 59 1126, e-mail:dostalovajamuczcca. 1 měsíc před odjezdem. Na základě finanční dohody obdržíte stipendium. Finanční dohodu lze sepsat pouze v případě, že ZO má k dispozici váš akceptační dopis, learning agreement podepsaný všemi 3 stranami a informaci ze SO, že vaše žádost o ISP byla již schválena.

Dokumenty:

Learning Agreement for Studies

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies

DIFA JAMU svým studentům velmi doporučuje sjednat si pojištění léčebných výloh, které obvykle pokrývá  nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, poruch zdraví nebo úrazů včetně akutního ošetření zubů bez spoluúčasti pacienta. Součástí je i repatriace pacienta z ciziny zpět do ČR.

Co udělat po návratu ze studijního pobytu?

Do 7 dní po návratu je nutné odevzdat na Zahraniční oddělení DIFA JAMU originály:

 • potvrzení o přesné délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus Period) obsahující stejná data, která jste měli uvedena v akceptačním dopise
 • přehled dosažených studijních výsledků během studijního pobytu, tj. dokument Learning Agreement for Studies, část Section to be completed AFTER THE MOBILITY

Oba dokumenty musí vystavit a potvrdit zahraniční instituce. V případě, že zahraniční škola nemá vlastní formuláře, použijte:

Learning Agreement for Studies

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies

Od AR 2015/2016 je nutné vyplnit závěrečnou zprávu online v databázi Mobility Tool. Link na vyplnění závěrečné zprávy Vám přijde automaticky po ukončení mobility.

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH POVINNOSTÍ MŮŽE JAMU DLE ČL. 7.2 FINANČNÍ DOHODY UPLATNIT NA STUDENTA FINANČNÍ POSTIH!!!

Uznávání studijního pobytu na DIFA JAMU

V souladu s pravidly programu Erasmus uznává DIFA JAMU svým studentům předměty absolvované v zahraniční a za ně získané kredity v plné výši. Počty získaných ECTS kreditů v zahraničí v rámci Erasmus studijního pobytu nelze nijak krátit.
Student po návratu ze studijního pobytu kontaktuje vedoucího ateliéru a na základě dokumentu Learning Agreement for Studies, část Section to be completed AFTER THE MOBILITY" s ním probere, jaké předměty ze studijních plánů DIFA JAMU lze plně nahradit předměty absolvovanými v zahraničí. „Zahraniční" předměty, které nebudou mít na DIFA JAMU svůj ekvivalent, budou uznány jako předměty „navíc" a to opět bez jakéhokoliv krácení kreditů. Potvrzení o tom, jak a čím budou jednotlivé předměty nahrazeny, je nutné doručit na Studijní oddělení DIFA JAMU, které tyto informace zanese do SISu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ MOŽNÉ, ABY PŘEDMĚTY ABSOLVOVANÉ V ZAHRANIČÍ NEBYLY STUDENTOVI PO NÁVRATU ZE STÁŽE UZNÁNY!!!

Proplacení cestovních výdajů

V případě, že DIFA JAMU v daném roce disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, může si student do 1 měsíce po návratu zažádat o proplacení 50% cestovních nákladů (počítá se vždy 50% z jedné cesty do cílové země a jedné cesty zpět). Formulář univerzální žádosti je nutné si nechat podepsat vedoucím ateliéru a k žádosti přiložit kopie faktury, jízdenky či letenky (elektronická verze je dostačující). Žádost včetně přílohy se odevzdává na Zahraniční oddělení DIFA JAMU.

V kalendářním roce 2015 se cestovné studentům DIFA JAMU neproplácí.