CZ | EN
Kabinet cizích jazyků
     
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Kabinet cizích jazyků

<Zpět

Kabinet cizích jazyků  

vedoucí: Mgr. Karel PALA
pedagogové: Mgr. Jana Glombíčková
  doc. Wolfgang Spitzbardt
  OA Adrian Hundhausen

Koncepce Kabinetu směřuje k pojetí, odrážejícímu proces internacionalizace vysokých škol a současně respektujícímu specifický charakter vysoké školy umělecké orientace. Jedním z cílů je vytvořit hodnotící a výukový systém, jenž bude kompatibilnější s kategoriemi Společného evropského referenčního rámce a jenž umožní studentům vyzkoušet si ve finální fázi jazykové výuky některé mezinárodně uznávané typy zkoušek „nanečisto". Náplň výuky bude kromě tohoto cíle sledovat též oborové zaměření, zvládnutí odborné terminologie, dramaticko-výchovný a divadelní aspekt cizojazyčné komunikace, jakož i překladatelské dovednosti, zejména v oblasti uměleckého překladu. Proto Kabinet nabízí v rámci osobní specializace literárně-překladatelský seminář z němčiny a přednášku o teoretických a praktických aspektech uměleckého překládání. (Zájemci o židovskou kulturu mohou též v rámci osobní specializace navštěvovat Úvod do judaistiky a hebrejštiny.)

DIFA umožňuje svým studentům, aby při akceptování příslušných časových, rozvrhových a pedagogických podmínek využili nabídky výuky cizích jazyků.

Výuka cizích jazyků na DIFA je rozdělena do tří okruhů:

  1. První okruh je dotován 4 hodinami (2 x 90 min) minimálně jednoho povinného cizího jazyka týdně a je určen studentům činoherní režie, RTDS a divadelní dramaturgie (volba mezi ang., něm. a franc.).
  2. Druhý okruh je určen studentům divadelního manažerství a je dotován 4 hodinami povinné angličtiny týdně plus 2 hodinami týdně druhého povinného cizího jazyka (hlavní volba mezi něm., franc., ruš. nebo event. špa.v závislosti na možnostech Kabinetu).
  3. Třetí okruh je určen všem zbývajícím oborům a je dotován 2 hodinami povinného cizího jazyka týdně (hlavní volba mezi ang., něm., franc., ruš. nebo event. špa. v závislosti na možnostech Kabinetu).

Účast studentů na jazykové výuce je považována za povinnou, bude hodnocena příslušnými kredity a zakončena zkouškou, jejíž výsledek bude uveden v doplňku k diplomu podle hodnotící škály Společného evropského referenčního rámce vytvořeného Radou Evropy. Závazek studenta navštěvovat jazykovou výuku bude vyjádřen zápisem do informačního systému a včasným potvrzením účasti v příslušné jazykové skupině. Student se tímto zavazuje k absolvování příslušného počtu semestrů poskytovaných Kabinetem jazyků DIFA.

DIFA uznává anglické certifikáty BEC Higher, IELTS, CAE, CPE a státní zkoušky v ČR, jakož i další cizojazyčné certifikáty od stupně B2 Společného evropského referenčního rámce, ale i v těchto případech požaduje přezkoušení z divadelních specifik. 

Výběr cizích jazyků pro budoucí studenty I. ročníku:

Studenti, kteří jsou přijati do I. ročníku studia, jsou před zápisem povinni vyplnit informativní dotazník ( zde ).

Vyplněné dotazníky zašlete na emailovou adresu vedoucího Kabinetu cizích jazyků Mgr. Karla Paly (palajamucz) nejpozději do 30. června 2019.


Vyučované úrovně cizích jazyků: Jazyky se zpravidla vyučují ve 3 úrovních pokročilosti na základě škály Společného evropského referenčního rámce.
Nejnižší úroveň: A1/A2
Střední úroveň: B1/B2
Pokročilá úroveň: C1/C2

Angličtina pro úplné a notorické začátečníky se na DIFA nevyučuje, předpokladem pro účast na výuce je úroveň A1 – A2.


Upozornění: V případě rozvrhových, dislokačních či personálních komplikací jsou možné zásahy do modelu výuky ze strany Kabinetu cizích jazyků. Překročí-li počet studentů zapsaných do příslušného jazyka kapacitu kurzu nebo nenachází-li se student na vyučované jazykové úrovni, je povinen zvolit si jiný světový jazyk.