CZ | EN
Kabinet cizích jazyků
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Kabinet cizích jazyků

<Zpět

Kabinet cizích jazyků  

vedoucí: Mgr. Karel PALA
pedagogové: Mgr. Jana Glombíčková
  doc. Wolfgang Spitzbardt
  OA Adrian Hundhausen

Koncepce Kabinetu směřuje k pojetí, odrážejícímu proces internacionalizace vysokých škol a současně respektujícímu specifický charakter vysoké školy umělecké orientace. Jedním z cílů je vytvořit hodnotící a výukový systém, jenž bude kompatibilnější s kategoriemi Společného evropského referenčního rámce a jenž umožní studentům vyzkoušet si ve finální fázi jazykové výuky některé mezinárodně uznávané typy zkoušek „nanečisto". Náplň výuky bude kromě tohoto cíle sledovat též oborové zaměření, zvládnutí odborné terminologie, dramaticko-výchovný a divadelní aspekt cizojazyčné komunikace, jakož i překladatelské dovednosti, zejména v oblasti uměleckého překladu. Proto Kabinet nabízí v rámci osobní specializace literárně-překladatelský seminář z němčiny a přednášku o teoretických a praktických aspektech uměleckého překládání. (Zájemci o židovskou kulturu mohou též v rámci osobní specializace navštěvovat Úvod do judaistiky a hebrejštiny.)

DIFA umožňuje svým studentům, aby při akceptování příslušných časových, rozvrhových a pedagogických podmínek využili nabídky výuky cizích jazyků.

Výuka cizích jazyků na DIFA je rozdělena do tří okruhů:

 1. První okruh je dotován 4 hodinami (2 x 90 min) minimálně jednoho povinného cizího jazyka týdně a je určen studentům činoherní režie, RTDS a divadelní dramaturgie (volba mezi ang., něm. a franc.).
 2. Druhý okruh je určen studentům divadelního manažerství a je dotován 4 hodinami povinné angličtiny týdně plus 2 hodinami týdně druhého povinného cizího jazyka (hlavní volba mezi něm., franc., ruš. nebo event. špa.v závislosti na možnostech Kabinetu).
 3. Třetí okruh je určen všem zbývajícím oborům a je dotován 2 hodinami povinného cizího jazyka týdně (hlavní volba mezi ang., něm., franc., ruš. nebo event. špa. v závislosti na možnostech Kabinetu).

Účast studentů na jazykové výuce je považována za povinnou, bude hodnocena příslušnými kredity a zakončena zkouškou, jejíž výsledek bude uveden v doplňku k diplomu podle hodnotící škály Společného evropského referenčního rámce vytvořeného Radou Evropy. Závazek studenta navštěvovat jazykovou výuku bude vyjádřen zápisem do informačního systému a včasným potvrzením účasti v příslušné jazykové skupině. Student se tímto zavazuje k absolvování příslušného počtu semestrů poskytovaných Kabinetem jazyků DIFA.

Je-li student dostatečně pokročilý (týká se zejména angličtiny), může přistoupit ke zkoušce bez absolvování výuky, ale je povinen samostatně zvládnout látku z oblastí divadelních specifik.

DIFA uznává anglické certifikáty BEC Higher, IELTS, CAE, CPE a státní zkoušky v ČR, jakož i další cizojazyčné certifikáty od stupně B2 Společného evropského referenčního rámce, ale i v těchto případech požaduje přezkoušení z divadelních specifik.

 

Výběr cizích jazyků pro budoucí studenty I. ročníku:

Studenti, kteří jsou přijati do I. ročníku studia, jsou před zápisem povinni vyplnit informativní dotazník ( zde ).

Vyplněné dotazníky zašlete na emailovou adresu vedoucího Kabinetu cizích jazyků Mgr. Karla Paly (palajamucz) nejpozději do 30. června 2016.

Volba jazyků pro studenty jednotlivých ateliérů:

  • Studenti 1. a 2. ročníku oborů RTDS, divadelní dramaturgie, činoherní režie si volí I. cizí povinný jazyk mezi angličtinou, francouzštinou nebo němčinou. Pokud si jako I. cizí povinný jazyk zvolí angličtinu, mohou si jako II. cizí volitelný jazyk přibrat němčinu a francouzštinu, (event. ruštinu a španělštinu v závislosti na rozvrhu a podle možností Kabinetu).
  • Studenti 1. a 2. ročníku divadelního manažerství si povinně zapisují jako I. cizí jazyk angličtinu a II. povinný cizí jazyk si volí mezi němčinou, francouzštinou, ruštinou nebo event. španělštinou (v závislosti na rozvrhu a podle možností Kabinetu).
  • Studenti 1. a 2. ročníku dramatické výchovy si volí povinný cizí jazyk mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou nebo event. španělštinou (v závislosti na rozvrhu a podle možností Kabinetu).
  • Studenti 1. a 2. ročníku jevištní technologie a scénografie si volí povinný cizí jazyk mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou nebo event. španělštinou (v závislosti na rozvrhu a podle možností Kabinetu).
  • Studenti 1 a 2. ročníku muzikálového a činoherního herectví si volí povinný cizí jazyk mezi angličtinou, němčinou, ruštinou, francouzštinou a event. španělštinou (v závislosti na rozvrhu a podle možností Kabinetu).
  • Studenti 1. ročníku klaunské, scénické a filmové tvorby si volí povinný cizí jazyk mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a event. španělštinou (v závislosti na rozvrhu a podle možností Kabinetu).
  • Studenti 1. ročníku výchovné dramatiky neslyšících si zapisují jako povinný cizí jazyk angličtinu z důvodu specifičnosti studovaného oboru.
  • Další výběr jazyka nad rámec výše uvedených možností spadá do oblasti tzv. osobní specializace a jedná se o zcela volitelný předmět. Tímto volitelným předmětem se kromě ang., něm., ruš., franc., špa., mohou stát též Literárně-překladatelský seminář z němčiny, Úvod do judaistiky a hebrejštiny a Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání.

Vyučované úrovně cizích jazyků: Jazyky se zpravidla vyučují ve 3 úrovních pokročilosti na základě škály Společného evropského referenčního rámce.
Nejnižší úroveň: A1/A2
Střední úroveň: B1/B2
Pokročilá úroveň: C1/C2

Angličtina pro úplné a notorické začátečníky se na DIFA nevyučuje, předpokladem pro účast na výuce je úroveň A1 – A2.


Upozornění: V případě rozvrhových, dislokačních či personálních komplikací jsou možné zásahy do modelu výuky ze strany Kabinetu cizích jazyků. Překročí-li zájem studentů o příslušný jazyk možnosti Kabinetu cizích jazyků, zvolí si student jiný jazyk.