CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Doktorský studijní program - Oborová rada

<Zpět

Oborová rada  

V souladu s §47 platného zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada.

Ve své činnosti se oborová rada řídí svým jednacím řádem (.pdf)

Členové oborové rady

Předseda:

 • prof. PhDr. Václav Cejpek

Tajemník:

 • doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Členové:

 • prof. PhDr. Silva Macková
 • prof. Mgr. Zoja Mikotová
 • prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (VŠMU DF, Bratislava)
 • prof. Mgr. Petr Oslzlý
 • prof. PhDr. Miroslav Plešák
 • doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
 • doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 • doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
 • doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
 • doc. Ing. David Strnad
 • doc. MgA. Blanka Chládková 

Kontakty na členy oborové rady

Zápisy z jednání oborové rady (nutné přihlášení)

Oborová rada dle Studijního a zkušebního řádu JAMU (čl. 78) zejména:

a) navrhuje děkanovi

1. složení zkušebních komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu,

2. školitele pro jednotlivé studenty,

3. předsedy a členy komisí pro obhajoby disertačních prací a zkušební komise pro státní

doktorské zkoušky,

4. oponenty disertační práce

b) vyjadřuje se

1. k závěrům zkušebních komisí v přijímacím řízení před jejich předložením děkanovi,

2. k tématům vědeckého bádání a navazující samostatné teoretické a tvůrčí činnosti

studenta v oblasti umění (dále jen "téma studia") a jejich změnám před jejich

předložením děkanovi,

3. k individuálním studijním plánům studentů doktorského studijního programu a jejich

případným změnám,

4. k doporučenému studijnímu plánu a jeho změnám,

c) projednává hodnocení studentů předložená školiteli,

d) hodnotí

1. po projednání se studentem a školitelem plnění individuálního studijního plánu

studentem a závěry předkládá děkanovi,

2. působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,

3. nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá

děkanovi,

e) iniciuje návrhy na úpravy studijního programu.

Kontaktní osoba: 

Bc. Lucie Drlíková
studijní oddělení - Doktorský studijní program
tel: +420 542 591 347; +420 778 888 137
e-mail: drlikovajamucz