CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DF JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Doktorský studijní program - Oborová rada

<Zpět

Oborová rada  

V souladu s §47, odst. 6) platného zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy nebo její součásti, která má akreditovaný příslušný studijní program. Pro studijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy nebo jejich součásti na základě dohody vytvořit společnou oborovou radu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.

Ve své činnosti se oborová rada řídí statutem oborové rady a svým jednacím řádem (.pdf)

Členové oborové rady

Předseda:

 • prof. PhDr. Václav Cejpek

Tajemník:

 • doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Členové:

 • prof. PhDr. Veronika Broulíková
 • doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 • doc. MgA. Blanka Chládková
 • Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (proděkanka FAVU pro vědu a výzkum) - externí členka
 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (MU, AMU) - externí členka
 • prof. Mgr. Petr Oslzlý
 • prof. PhDr. Miroslav Plešák
 • doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 • doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 • doc. Ing. David Strnad

Kontakty na členy oborové rady

Zápisy z jednání oborové rady (nutné přihlášení)

Oborová rada dle Jednacího řádu čl. 2 studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí zejména tím, že:

a) navrhuje děkanovi

1. složení zkušebních komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu,

2. školitele pro jednotlivé studenty,

3. předsedy a členy komisí pro obhajoby disertačních prací a zkušební komise pro státní doktorské zkoušky,

4. oponenty disertační práce,

b) se vyjadřuje

1. k závěrům zkušebních komisí v přijímacím řízení před jejich předložením děkanovi,

2. k tématům vědeckého bádání a navazující samostatné teoretické a tvůrčí činnosti studenta v oblasti umění a jejich změnám před jejich předložením děkanovi,

3. k individuálním studijním plánům studentů doktorského studijního programu a jejich případným změnám před jejich schválením děkanem,

4. k doporučenému studijnímu plánu a jeho změnám,

5. k uznání splnění předmětu před rozhodnutím děkana,

c) projednává

1. hodnocení studentů předložená školiteli,

2. předložení disertační práce v jiném než českém jazyce před jeho povolením děkanem,

d) hodnotí

1. po projednání se studentem a školitelem plnění individuálního studijního plánu studentem a závěry předkládá děkanovi,

2. působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,

3. nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá děkanovi,

e) iniciuje návrhy na úpravy studijního programu,

f) dává doporučení k přiznání doktorského stipendia.

Kontaktní osoba: 

doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
tajemník oborové rady
e-mail: riegerjamucz

Bc. Lucie Drlíková
studijní oddělení - Doktorský studijní program
tel: +420 542 591 347; +420 778 888 137
e-mail: drlikovajamucz