CZ | EN
 
Divadelní fakulta JAMU v Brně
Mozartova 1
662 15
Brno

 e-mail: difajamucz
tel.: Tel: +420 542 591 300
Fax: 542 591 352
Fakturační údaje
 
Nacházíte se zde:   DIFA JAMU v Brně - Obory a ateliéry - Doktorský studijní program - Oborová rada

<Zpět

Oborová rada  

V souladu s §47 platného zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada.

Ve své činnosti se oborová rada řídí svým jednacím řádem (.pdf)

Členové oborové rady

Předseda:

 • prof. PhDr. Václav Cejpek

Členové:

 • prof. PhDr. Silva Macková
 • prof. Mgr. Zoja Mikotová
 • prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (VŠMU DF, Bratislava)
 • prof. Mgr. Petr Oslzlý
 • prof. PhDr. Miroslav Plešák
 • doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
 • doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 • doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
 • doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
 • doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 • doc. Ing. David Strnad
 • doc. MgA. Blanka Chládková 

Kontakty na členy oborové rady

Zápisy z jednání oborové rady (nutné přihlášení)

Oborová rada dle Studijního a zkušebního řádu JAMU (čl. 27) zejména:

 • vyjadřuje se k návrhům na školitele,
 • schvaluje návrhy témat samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění pro příslušný studijní program, předložené školiteli (dále jen „téma doktorského studijního programu“), a návrhy témat disertačních prací,
 • projednává změny ve struktuře studijních předmětů, které jsou součástí příslušného studijního programu,
 • navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu, komise jmenuje děkan,
 • posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí uchazečů o studium,
 • vyjadřuje se k individuálním studijním plánům studentů doktorského studijního programu a jejich případným změnám,
 • projednává hodnocení studentů předložená školiteli,
 • doporučuje děkanovi ukončení studia studenta pro neplnění studijních povinností, k projednání je přizván student se školitelem,
 • hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,
 • hodnotí nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá děkanovi,
 • iniciuje návrhy na úpravy studijního programu ve vztahu k podmínkám akreditace,
 • schvaluje obsah a rozsah státní doktorské zkoušky,
 • navrhuje předsedy a členy komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací. 

Kontaktní osoba: 

Bc. Lucie Drlíková
studijní oddělení - Doktorský studijní program
tel: +420 542 591 347; +420 778 888 137
e-mail: drlikovajamucz